Neidio i'r prif gynnwy

Newidiadau i'r GIG

 
Beth rydym yn ei wneud pan fo Byrddau Iechyd yn dweud wrthym eu bod eisiau gwneud newidiadau


Rydym yn gofyn i’r Bwrdd Iechyd i ddangos i bobl:

  • pam ei fod yn meddwl bod angen i bethau newid
  • beth mae’n meddwl fydd yn gwella i gleifion, os bydd pethau’n newid
  • pwy fydd yn cael eu heffeithio, os bydd pethau’n newid
  • faint fydd yn ei gostio.

Rydym yn cytuno gyda’r Bwrdd Iechyd beth ddylai wneud i helpu sicrhau bod pobl:

  • yn gwybod am ei syniadau ar gyfer newid
  • yn gallu rhannu eu barn a’u syniadau, neu holi cwestiynau yn hawdd.

Beth rydym yn ei wneud unwaith fydd pobl wedi rhannu eu barn a’u syniadau

Rydym yn edrych yn ofalus ar yr hyn mae pobl wedi’i ddweud. Yn aml, mae barnau a syniadau gwahanol gan bobl am yr hyn sydd orau.

Rydym yn sicrhau bod y Bwrdd Iechyd:

  • wedi meddwl yn ofalus am yr hyn mae pawb wedi’i ddweud
  • yn defnyddio’r hyn mae pobl wedi’i ddweud i newid ei gynlluniau, lle mae angen
  • yn ateb y cwestiynau ac unrhyw bryderon a godwyd gan bobl.

Unwaith fyddwn ni wneud gwneud hyn, mae angen i ni benderfynu a ydym yn cytuno gyda’r newidiadau mae’r Bwrdd Iechyd eisiau eu gwneud.

Pan fyddwn yn penderfynu, rhaid inni feddwl am:

• yr effeithiau cadarnhaol a negyddol y gall y newidiadau eu cael ar bob cymuned

• gall grwpiau penodol o bobl gael eu heffeithio gan y newidiadau arfaethedig

• sut y gall gwasanaethau gael eu heffeithio os bydd pethau'n newid neu os nad ydyn nhw'n gwneud hynny

• a oes pethau y gall y bwrdd iechyd eu gwneud i gyfyngu ar unrhyw effeithiau negyddol

• A yw'r bwrdd iechyd wedi rhoi digon o gyfle i bobl ddweud eu dweud am newidiadau i wasanaethau

• A yw'r bwrdd iechyd wedi ystyried gwahanol opsiynau wrth benderfynu ar newidiadau i wasanaethau

Ar ôl trafod y cynigion, mae'r CIC yn rhannu ei benderfyniadau, gan gynnwys unrhyw sylwadau a chafeatau gyda'r Bwrdd Iechyd. Os nad ydym yn cefnogi’r cynnig, rydym yn parhau â thrafodaethau gyda’r Bwrdd Iechyd gyda’r nod o gytuno ar ffordd ymlaen sy’n cefnogi persbectif y claf orau. Mewn achos annhebygol na allwn ddod i gytundeb, rydym yn dilyn proses y cytunwyd arni, a allai gynnwys atgyfeirio at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol’.

Newidiadau Gwasanaeth Rhanbarthol - newidiadau gwasanaeth sy'n rhychwantu sawl ardal GIG ac sy'n effeithio ar 2 neu fwy o feysydd y Bwrdd Iechyd. Megis gwasanaethau arbenigol.

Newidiadau Gwasanaeth Lleol - newidiadau i'r gwasanaeth yn ardal Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg. Megis Meddygfeydd Teulu.

Fe'n hysbysir hefyd am newidiadau dros dro brys wrth iddynt ddigwydd.

Ar hyn o bryd rydym yn ymwneud â chynigion a chynlluniau:

Newidiadau Gwasanaeth Lleol

Newidiadau Gwasanaeth Rhanbarthol

Offthalmoleg

Trawma Mawr

Pen a Gwddf

Gwasanaethau Fasgwlaidd

Adleoli gwasanaethau diabetes

Canolfan Lloeren Radiotherapi

Uned Diagnostig y Fron

Meddyliwch 111

Ysbyty Cymunedol Maesteg

Gwasanaeth Thrombectomi Trydyddol yn Ne Cymru

 

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am unrhyw un o'r newidiadau gwasanaeth uchod, cysylltwch â'r swyddfa.

 

Cwm Taf Morgannwg, Community Health Council, Ty Antur, Navigation Park, Abercynon, CF45 4SN

Phone:01443 405830 

Email: enquiries.ctmchc@waleschc.org.uk