Neidio i'r prif gynnwy

Arolygon Byw

Ar hyn o bryd mae gennym 2 arolwg byw:

1. Adran Achosion Brys-Arolwg profiad cleifion

Mae gan Gwm Taf Morgannwg ddiddordeb mewn clywed am brofiad y claf o gyrchu adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn Ysbyty'r Tywysog Siarl, Ysbyty Tywysoges Cymru ac Ysbyty Brenhinol Morgannwg. Bydd y CIC yn rhannu gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a darparwyr gwasanaeth y GIG, yr hyn y mae pobl yn ein cymunedau yn ei ddweud wrthym. Mae hyn er mwyn i'r Bwrdd Iechyd a darparwyr gwasanaeth y GIG weld beth mae pobl yn meddwl sy'n gweithio'n dda a gweithredu i wella'r gwasanaeth lle mae angen hyn, cyn gynted â phosibl.

Beth fu'ch profiad o gyrchu Gofal a thriniaeth brys?

Gallwch rannu eich barn trwy gwblhau ein harolwg profiad cleifion/defnyddwyr gwasanaeth.

2.   Gofal y GIG yn ystod argyfwng Coronafirws  

Rhannwch eich adborth ar ofal y GIG yn ystod argyfwng Coronafirws.

Dros y flwyddyn diwethaf a mwy, rydym wedi gweld ein bywydau, ein cymunedau a'r ffordd yr ydym yn cyflawni ein gweithgareddau beunyddiol yn newid mewn ffordd na welsom erioed o'r blaen.

Rydym wedi bod mewn argyfwng iechyd cyhoeddus byd-eang am beth amser. Rydyn ni'n gwybod pa mor anodd yw hi i bawb - ac yn arbennig i bobl sydd yn y sefyllfaoedd mwyaf bregus.

Os ydych chi'n derbyn gofal y GIG ar hyn o bryd, ac os ydych chi angen neu'n defnyddio gwasanaethau'r GIG yn rheolaidd efallai eich bod chi'n teimlo'n bryderus.

Fel eich cyrff gwarchod celifion GIG, mae CICau dros Gymru am barhau i chwarae ein rhan wrth adlewyrchu barn pobl a chynrychioli eich diddordebau yn y GIG ar yr adeg dyngedfennol hon.

Defnyddiwch yr arolwg hwn i ddweud wrthym am:
  • Eich profiad o ofal a / neu driniaeth - gall fod yn dda neu'n ddrwg
  • Sut mae'r argyfwng hwn wedi effeithio ar eich gofal a / neu driniaeth, a sut rydych chi'n teimlo am hyn.
  • Unrhyw awgrymiadau sydd gennych ar sut y gallai'r GIG yng Nghymru wneud pethau'n wahanol yn ystod yr argyfwng hwn
Bydd eich adborth yn helpu gwneud gwahaniaeth. 

Byddwn yn rhannu gyda'r GIG yr hyn y mae pobl a chymunedau lleol yn ei ddweud wrthym. Mae hyn er mwyn iddynt allu gweld beth mae pobl yn meddwl sy'n gweithio'n dda a gweithredu i wella gofal lle mae angen hyn - cyn gynted ag y mae'n bosibl gwneud hynny.  

Er mwyn gwneud ein gwaith, mae angen adborth oddi wrth gleifion neu'r cyhoedd ar bob agwedd o wasanaethau'r GIG, yn enwedig oddi wrth bobl sydd â phrofiadau diweddar. Cedwir eich hunaniaeth yn gyfrinachol. 

 


 

 

 

 

 Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf Morgannwg, Tŷ Antur, Parc Navigation, Abercynon, CF45 4SN Ffôn:01443 405830 (sylwer bod galwadau'n cael eu dargyfeirio i rif ffôn symudol ar hyn o bryd)

E-bost: enquiries.ctmchc@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf Morgannwg yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi