Neidio i'r prif gynnwy

Sut y gallwn ni Helpu

Cwynion y GIG: Sut gallwn ni eich helpu chi?

Mae CIC Cwm Taf Morgannwg yn darparu gwasanaeth eiriolaeth annibynnol, dan arweiniad cleientiaid, am ddim, sy’n cwmpasu pob agwedd ar driniaeth a gofal y GIG. Mae’r gwasanaeth ar gael i holl drigolion Pen-y-Bont, Merthyr, Rhondda Cynon Taf, ni waeth ble cafodd y driniaeth ei darparu.

Caiff lefel y cymorth ei theilwra yn ôl gofynion yr unigolyn. Caiff y cymorth ei ddarparu mewn modd cyfeillgar, cyfrinachol a phroffesiynol. Ein nod yw annog y GIG i ddysgu o’i gamgymeriadau a gwella gwasanaethau lle bydd angen hynny.

Mae ein gwasanaeth yn cydymffurfio â’r Safon Genedlaethol ar gyfer Eiriolaeth a’r nodau yw:-

  • cynorthwyo cleifion (a/neu eu cynrychiolwyr) i gael hyd i wybodaeth am unrhyw bryderon;
  • cynnig gwybodaeth am yr opsiynau sydd ar gael;
  • esbonio Trefn Gwyno’r GIG Gweithio i Wella” (Gweithio i Wella - Print Bras: yma) (Gweithio I Wella - Iaith Arwyddion Brydeinig: https://www.youtube.com/watch?v=J2vG7UppSpw)
  • cynnig cefnogaeth wrth gyfleu pryderon i’r Sefydliad priodol o fewn y GIG er mwyn ymchwilio iddyn nhw.

Gallwn roi help i chi gyda’r canlynol:-

  • Ysgrifennu llythyrau
  • Eich cefnogi mewn cyfarfodydd
  • Cael mynediad i’ch cofnodion meddygol

Os oes angen cymorth eiriolaeth arnoch i godi pryder y GIG, cysylltwch â'r gwasanaeth eiriolaeth ar 01443 403590 neu

E-bost advocacy.ctmchc@waleschc.org.uk

 

 

 Cyngor Iechyd Cymuned, Cwm Taf Morgannwg, Tŷ Antur, Parc Navigation, Abercynon, CF45 4SN Ffôn:01443 405830 

E-bost: enquiries.ctmchc@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf Morgannwg yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi