Neidio i'r prif gynnwy

Ein Cyfarfodydd

 

Yn dilyn cyngor Llywodraeth Cymru, mae cyfarfodydd CIC yn cael eu cynnal fwy neu lai ar hyn o bryd, gallwch ddod o hyd i amserlen cyfarfod wedi'i diweddaru yma: Calendr Cyfarfodydd 2022

Isod ceir rhestr o bwyllgorau CIC Cwm Taf Morgannwg, gyda chrynodeb o bob un.

Cyngor CIC (Pwyllgor Stadudol/**A gynhelir yn gyhoeddus)
Mae cyfarfodydd y Cyngor yn derbyn adroddiadau amrywiol yn dilyn ymweliadau monitro'r CIC ag ysbytai, meddygfeydd ac ati ynghyd ag ymatebion dilynol y GIG.

Mae copïau o'r agendâu ar gael o'r swyddfa hyd at 3 diwrnod cyn dyddiad y cyfarfod. Gellir dod o hyd i agendâu a negeseuon allweddol yma  Agendâu'r Cyngor Iechyd Cymuned a negeseuon allweddol

Cyfarfodydd Pwyllgorau Lleol (Cyfarfodydd statudol / ** Cynhelir yn Gyhoeddus)
Mae'r pwyllgor hwn yn cynnwys aelodau Taf Rhondda Cynon, Pen-y-bont ar Ogwr a Rhondda Cynon Taf sy'n goruchwylio darpariaeth y GIG yn yr ardal honno. Gellir dod o hyd i agendâu a negeseuon allweddol yma Agendâu Pwyllgorau Lleol a negeseuon allweddol

Pwyllgor Cynllunio Gwasanaethau (Pwyllgor Stadudol ** A gynhelir yn gyhoeddus)
Mae'r pwyllgor hwn wedi'i sefydlu, mewn statud, i gynorthwyo'r Pwyllgor Gweithredol i gysylltu â'r GIG ar y cam cynharaf o gynllunio, datblygu, newid neu amrywio gwasanaethau yn eu hardal leol. Cynrychiolir y GIG gan Gyfarwyddwr Gweithredol Cynllunio Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg fel aelod llawn o'r grŵp hwn. Gellir dod o hyd i agendâu a negeseuon allweddol yma Agendâu Pwyllgorau cynllunio gwasanaethau a negeseuon allweddol

Pwyllgor Gwaith (Pwyllgor Stadudol/**A gynhelir yn gyhoeddus) )
Prif rôl y Pwyllgor Gwaith yw goruchwylio ymddygiad a pherfformiad holl weithgareddau'r CIC, er mwyn sicrhau bod dyletswyddau statudol a swyddogaethau craidd y CIC yn cael eu cyflawni'n effeithiol ledled ardal y CIC. I bob pwrpas, bydd hyn yn golygu goruchwylio ymddygiad a pherfformiad Pwyllgorau CIC. Gellir dod o hyd i agendâu a negeseuon allweddol yma Agendâu'r Pwyllgor Gweithredol a negeseuon allweddol

Ymgysylltu â Chleifion a'r Cyhoedd a Phwyllgor Monitro Ymweliadau Yn ogystal â'r uchod, mae'r CIC hefyd wedi sefydlu Pwyllgor Ymgysylltu â Chleifion a'r Cyhoedd a Phwyllgor Monitro Ymweliadau i arfer rhai o swyddogaethau'r Cyngor. Gellir dod o hyd i agendau a negeseuon allweddol yma Agendâu Pwyllgorau ymweld a monitro a negeseuon allweddol

Pwrpas y grwpiau hyn yw cynorthwyo'r Pwyllgor Gwaith i graffu ar weithrediad gwasanaethau iechyd lleol yn eu meysydd gwasanaeth penodedig.

** Mae'r CIC yn croesawu aelodau'r cyhoedd i fynychu'r cyfarfodydd fel arsylwyr a derbyn cwestiynau ysgrifenedig, perthnasol ar unrhyw eitem ar yr agenda gan ein staff, ein haelodau neu'r cyhoedd. Er mwyn sicrhau y gallwn roi ymateb ystyriol a chynhwysfawr, rhaid cyflwyno cwestiynau ysgrifenedig cyn y cyfarfod (o leiaf tri diwrnod gwaith clir).

Anfonwch gwestiynau at enquiries.ctmchc@waleschc.org.uk wedi'u marcio'n glir ‘Cwestiynau i'r Prif Swyddog '. Ni chaiff aelodau o'r cyhoedd gymryd rhan yn y drafodaeth, oni chytunwyd yn flaenorol gyda'r Cadeirydd. Lle y bo'n briodol, cyhoeddir yr ymateb i gwestiynau ysgrifenedig gyda chofnodion y cyfarfod

 

 Cyngor Iechyd Cymuned, Cwm Taf Morgannwg, Tŷ Antur, Parc Navigation, Abercynon, CF45 4SN Ffôn:01443 405830 

E-bost: enquiries.ctmchc@waleschc.org.uk

Mae Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf Morgannwg yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, ac na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi